Olet tässä

Pyhäjoen Vanhatien kunnostushanke

​​Hankkeen toteutusaika 1.4.2018 - 31.12.2019
Hanke on päättynyt.

Rahoittajan logot.

 

Hankkeen taustaa

Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksella ja Pyhäjoen kunnalla on ollut yhteinen näkemys Vanhatien kunnostamistarpeista. Pyhäjoen kunta käynnisti yhdessä Pohjois-Pohjanmaan liiton kanssa keväällä 2015 KAAPO-hankkeen, jossa tehtiin esiselvitys Vanhatien kehittämistarpeista. Kyseistä hanketta rahoittivat Pyhäjoen kunta ja Pohjois-Pohjanmaan liitto EAKR-rahoituksella. KAAPO-hankkeen pohjalta Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus ja Pyhäjoen kunta käynnistivät Vanhatien kunnostushankkeen toimenpidesuunnittelun, jonka jälkeen toteutettiin varsinainen rakennussuunnittelu vuoden 2017 aikana.

Hanke

Pyhäjoen Vanhatien kunnostushankkeen tavoitteena on parantaa pk-yritysten toimintaympäristöä ja saavutettavuutta sekä yleistä liikenneturvallisuutta. Hankealueella (n. 3 km) ja sen välittömässä läheisyydessä toimii 21 pk-yritystä. Lisäksi kaavoitettua yritystoimintaan liittyvää rakennusoikeutta hankealueen välittömässä läheisyydessä on noin 10.450 ke-m2. Toimenpiteissä tiealuetta- ja ympäristöä kunnostetaan, ajoneuvo- ja kevyenliikenteen yhteyksiä muutetaan etenkin ydinkeskustassa sekä pysäköintijärjestelyjä kehitetään. Hanke ajoittuu vuosille 2018-2019. Hankkeen päättymisen jälkeen tiealue siirtyy ELY-keskukselta Pyhäjoen kunnan kaduksi. Hankkeen tuloksena pk-yritysten saavutettavuus paranee liikenne- ja pysäköintijärjestelyjen myötä. Myös tiealueen ympäristö siistiytyy. Liikenneturvallisuus paranee etenkin ydinkeskustassa tehtävien kevyen liikenteen järjestelyjen myötä.

Päätavoitetta tukevia osatavoitteita ovat kevyen- ja ajoneuvoliikenteen sujuvoittaminen, pysäköintipaikkojen uudelleen järjestely sekä tiealueen- ja ympäristön korjausrakentaminen. Lopputuloksena pk-yritysten toimintaedellytykset paranevat ja myös liikenneturvallisuus lisääntyy.

Rahoitus

Hanke on rahoitettu osittain (50% avustuskelpoisista kustannuksista) Euroopan unionin rakennerahastosta (EAKR) toimintalinjalta 1. Pk-yritysten kilpailukyky erityistavoitteena niille tärkeiden liikenne- ja logistiikka yhteyksien parantaminen. Lopuista kustannuksista vastaa Pyhäjoen kunta. Hankkeen kokonaisarvo on 2,1milj.eur.

Rakentaminen

Vanhatien kunnostushankkeen toimenpiteet on toteutettu kevään 2018 ja syksyn 2019 välisenä aikana YIT Inrfa Oy:n urakoimana. Lapin ELY-keskus on toiminut rakennusurakan tilaajana ja vastannut rakennuttamisen valvonnan kustannuksista.

Tiealue on kaavoitettu kaduksi ja rakennushankkeen ja sen ulkopuolisten kuntoonpanojen valmistuttua Pyhäjoen kunta ottaa tiealueen vastaan kunnan kaduksi. Tällä hetkellä tiealue on valtion omistuksessa.