Hyppää pääsisältöön

Asuminen ja ympäristö

Rakentamisella ja rakennetulla ympäristöllä on suuri merkitys myös ympäristön kannalta. Tähän on koottu ohjeita Pyhäjoelle rakentavien ja täällä asuvien huomioitavaksi.

Rakennuspaikka

Rakennushankkeeseen ryhtyvän on huolehdittava, että rakennus ja sen oleskelu- ja piha-alueet niiden käyttötarkoituksen edellyttämällä tavalla suunnitellaan ja rakennetaan siten, että rakennuksen sekä rakennuspaikan piha- ja oleskelualueiden melualtistus ja ääniolosuhteet eivät vaaranna terveyttä, lepoa tai työntekoa. Usein rakennuspaikoilla on tarpeen muuttaa luonnollista vedenjuoksua, tehdä oja tai sijoittaa ojitusta varten tarpeellisia penkereitä tai laitteita toisen alueelle. Rakentamisessa on käytettävä tuotteita, joista ei niiden suunnitellun käyttöiän aikana aiheudu sisäilmaan, talousveteen eikä ympäristöön haitallisia päästöjä.

Jätehuolto

Rakentamisen yhteydessä tulee järjestää kiinteistön jätehuollon edellyttämät tilat ja rakennelmat. Jätehuolto tulee toteuttaa siten, ettei sen järjestäminen aiheuta haittaa terveydelle eikä ympäristölle. Rakennusluvan edellytyksiä ovat, että vedensaanti ja jätevedet voidaan hoitaa tyydyttävästi ja ilman haittaa ympäristölle. Rakennus tulee sijoittaa tai rakentaa niin, että se ei haittaa naapuria tai vaikeuta naapurikiinteistön rakentamista. Rakentamisesta naapurille ei saa aiheutua kohtuutonta haittaa tai häiriötä.

Rakennuksen käyttö ja kunnossapito

Rakennettu ympäristö on pidettävä rakennusluvan mukaisessa käytössä ja siistissä kunnossa. Rakennus ympäristöineen on pidettävä sellaisessa kunnossa, että se jatkuvasti täyttää terveellisyyden, turvallisuuden ja käyttökelpoisuuden vaatimukset eikä aiheuta ympäristöhaittaa tai rumenna ympäristöä. Tonttia tai rakennuspaikkaa ei saa käyttää esim. ulkovarastointiin niin, että sen rakennusluvassa istutettaviksi osoitetut alueet, leikkipaikat tai oleskelualueet tai muut asumisviihtyisyyteen vaikuttavat alueet supistuvat. Rakennusluvassa osoitetut ja hälytysajoneuvoja tai huoltoajoa varten tarkoitetut kulkuyhteydet tulee säilyttää ajokelpoisina.

Varastointi ja rakennelmat

Myös rakennuspaikan kevyen rakennelman ja pienehkön laitoksen tulee terveellisyydeltään, turvallisuudeltaan ja ulkoasultaan täyttää kohtuulliset vaatimukset. Rakennelman ja laitoksen tulee sopeutua ympäristöön eikä se saa olla haitaksi liikenteelle. Varastointi ulkosalla on järjestettävä niin, ettei se turmele tieltä tai muulta yleiseltä kulkuväylältä tai alueelta näkyvää maisemaa taikka häiritse ympäröivää asutusta. Asemakaava-alueella ei aluetta saa käyttää häiriötä aiheuttavaan tai ympäristöä rumentavaan varastointiin taikka pitkäaikaiseen tai laajaan tavaroiden ulkosäilytykseen, jollei asemakaavasta muuta johdu.

Rakennuksen elinkaaren päättyessä 

Jos rakennus on osaksi tai kokonaan tuhoutunut, rakennustyö on jätetty kesken tai rakennuksen käyttämisestä on luovuttu, rakennuspaikka ympäristöineen on saatettava sellaiseen kuntoon, ettei se vaaranna turvallisuutta tai rumenna ympäristöä. Rakennus on myös riittävästi suojattava säältä ja mahdolliselta vahingonteolta.
Rakennuksen tai sen osan purkaminen tulee järjestää niin, että luodaan edellytykset käyttökelpoisten rakennusosien hyväksi käyttämiselle ja huolehditaan syntyvän rakennusjätteen käsittelystä.

Asunto ja terveys

Elintarvikevalvonta, asuin- ja muiden huoneistojen valvonta, talous-, uimavesi- ja uima-allasvesivalvonta, kuluttajaturvallisuusvalvonta, kemikaalivalvonta ja tupakkatuotteiden sekä nikotiinivalmisteiden valvonta kuuluvat terveysvalvonnan tehtäviin. Ympäristöterveydenhuollossa Kalajoen kaupunki toimii isäntäkuntana ja tuottaa ympäristöterveydenhuollon palvelut myös Pyhäjoen kunnan asukkaille. 

Kotieläimet

Eläinlääkintähuoltoon kuuluvat peruseläinlääkäripalveluiden ja kiireellisen eläinlääkäriavun antaminen sekä eläinten terveyden ja hyvinvoinnin valvonta.
Kalajoen kaupunki, ympäristöterveydenhuolto 
Kalajoen kaupunki, Eläinlääkintä ja löytöeläimet 
?
Pyhäjoen kunnan ympäristönsuojeluviranomainen
Pyhäjoen tekninen lautakunta
Kuntatie 1, 86100 Pyhäjoki 
Ympäristösihteeri 
Vesa Ojanperä
puh: 040 359 6073
s-posti: vesa.ojanpera [at] pyhajoki.fi