Hyppää pääsisältöön

Päättyneet hankkeet

Pyhäjoen Vanhatien kunnostushanke 

 

??Hankkeen toteutusaika 1.4.2018 - 31.12.2019
Hanke on päättynyt. 

Hankkeen taustaa

Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksella ja Pyhäjoen kunnalla on ollut yhteinen näkemys Vanhatien kunnostamistarpeista. Pyhäjoen kunta käynnisti yhdessä Pohjois-Pohjanmaan liiton kanssa keväällä 2015 KAAPO-hankkeen, jossa tehtiin esiselvitys Vanhatien kehittämistarpeista. Kyseistä hanketta rahoittivat Pyhäjoen kunta ja Pohjois-Pohjanmaan liitto EAKR-rahoituksella. KAAPO-hankkeen pohjalta Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus ja Pyhäjoen kunta käynnistivät Vanhatien kunnostushankkeen toimenpidesuunnittelun, jonka jälkeen toteutettiin varsinainen rakennussuunnittelu vuoden 2017 aikana.

Hanke

Pyhäjoen Vanhatien kunnostushankkeen tavoitteena on parantaa pk-yritysten toimintaympäristöä ja saavutettavuutta sekä yleistä liikenneturvallisuutta. Hankealueella (n. 3 km) ja sen välittömässä läheisyydessä toimii 21 pk-yritystä. Lisäksi kaavoitettua yritystoimintaan liittyvää rakennusoikeutta hankealueen välittömässä läheisyydessä on noin 10.450 ke-m2. Toimenpiteissä tiealuetta- ja ympäristöä kunnostetaan, ajoneuvo- ja kevyenliikenteen yhteyksiä muutetaan etenkin ydinkeskustassa sekä pysäköintijärjestelyjä kehitetään. Hanke ajoittuu vuosille 2018-2019. Hankkeen päättymisen jälkeen tiealue siirtyy ELY-keskukselta Pyhäjoen kunnan kaduksi. Hankkeen tuloksena pk-yritysten saavutettavuus paranee liikenne- ja pysäköintijärjestelyjen myötä. Myös tiealueen ympäristö siistiytyy. Liikenneturvallisuus paranee etenkin ydinkeskustassa tehtävien kevyen liikenteen järjestelyjen myötä.

Päätavoitetta tukevia osatavoitteita ovat kevyen- ja ajoneuvoliikenteen sujuvoittaminen, pysäköintipaikkojen uudelleen järjestely sekä tiealueen- ja ympäristön korjausrakentaminen. Lopputuloksena pk-yritysten toimintaedellytykset paranevat ja myös liikenneturvallisuus lisääntyy.

Rahoitus

Hanke on rahoitettu osittain (50% avustuskelpoisista kustannuksista) Euroopan unionin rakennerahastosta (EAKR) toimintalinjalta 1. Pk-yritysten kilpailukyky erityistavoitteena niille tärkeiden liikenne- ja logistiikka yhteyksien parantaminen. Lopuista kustannuksista vastaa Pyhäjoen kunta. Hankkeen kokonaisarvo on 2,1milj.eur.

Rakentaminen

Vanhatien kunnostushankkeen toimenpiteet on toteutettu kevään 2018 ja syksyn 2019 välisenä aikana YIT Inrfa Oy:n urakoimana. Lapin ELY-keskus on toiminut rakennusurakan tilaajana ja vastannut rakennuttamisen valvonnan kustannuksista.

Tiealue on kaavoitettu kaduksi ja rakennushankkeen ja sen ulkopuolisten kuntoonpanojen valmistuttua Pyhäjoen kunta ottaa tiealueen vastaan kunnan kaduksi. Tällä hetkellä tiealue on valtion omistuksessa.

 

 

Pyhäjoelta virtaa -kehittämishanke

 

1.5.2015 - 30.4.2018 Hanke on päättynyt.

Pyhäjoen Hanhikivenniemelle rakennettavan ydinvoimalan myötä Pyhäjoen yritystoimintaympäristö on suuren murroksen edessä. Kunnan väkimäärä tulee hetkellisesti yli kaksinkertaistumaan ja sadat yritykset hakevat kasvua Hanhikivi 1 -hankkeesta. Pyhäjoelta virtaa -kehittämishankkeella edesautetaan kansainvälisten ja kansallisten yritysten investointien toteutumista Pyhäjoelle. Investointien mahdollistaminen, yritysten kasvun ja kansainvälistymisen edesauttaminen on hankkeen tärkein tavoite. Hanhikivi 1 -hanke on muuttanut Pyhäjoen todella houkuttelevaksi alueeksi uusille investoinneille. Invest in -toiminnan myötä syntyy uusia työpaikkoja ja liikentoimintamahdollisuuksia.

Pyhäjoelta virtaa -kehittämishanke mahdollistaa kunnan toimintaympäristön kehittämisen, jotta investointien toteutuminen voidaan maksimoida. Tämän hankkeen päättymisen jälkeen Pyhäjoen kunnan tavoite on vakinaistaa
toimintamalli, joka parhaiten tukee edelleen investoitien toteutumista ja yritysten kasvua. Kehittämishankkeessa tehdään tiivistä yhteistyötä alueen yrityskehitysorganisaatioiden, kuten Raahen seudun yrityspalvelujen kanssa.

Hankkeen rahoituksesta 70 % on EAKR-rahoitusta Pohjois-Pohjanmaan liiton kautta.

 

 

Hanhikivi-jatkoyhteyshanke   

Hanhikivi-jatkoyhteyshankkeessa kehitetään ulkomaisen työvoiman vastaanoton palveluita sekä kotouttamistoimenpiteitä poikkihallinnollisesti, yksityisen ja julkisen sektorin yhteistyössä. Hankealueella on tälle erityinen tarve Pyhäjoella toteutettavan ydinvoimalan rakentamishankkeen myötä alueelle tulevan ulkomaisen työvoiman merkittävän määrän takia. Hanhikivi-jatkoyhteyshankkeella jatketaan alueen valmistautumista Fennovoiman Hanhikivi 1 -ydinvoimalahankkeeseen Pyhäjoella.

Hankkeen pääasiallinen toiminta liittyy palvelukeskuksen toimintojen suunnitteluun. Hankkeen koordinoimana eri tahojen yhteistyönä kehitetään palvelukeskuksen toimintoja siten, että rakennustyömaalle saapuvat työntekijät saadaan mahdollisimman hallitusti sekä työmaan hallintajärjestelmiin että viranomaisten lupapalvelujen ja rekistereiden piiriin. Palvelukeskuksen toimintaprosessien kehittämiseen osallistuu Fennovoiman, latiostoimittajan sekä pääurakoitsijoiden edustajia, viranomaisten edustajia (poliisi, verohallinto, maistraatti, maahanmuuttovirasto, TE -palvelut jne.) sekä kunnan palvelujen edustajia.

Hankkeen toimintakausi: 1.5.2015 - 31.12.2017 Hanke on päättynyt.

Hankehallinnointi: Raahen seutukunnan kehittämiskeskus

Osatoteuttaja: Pyhäjoen kunta

Hankebudjetti: 472 320 euroa, josta EAKR:n ja valtion rahoitusosuus 330 624 euroa

TEM:ön STUK:en ja Fennovoiman vierailu Pyhäjoella 8.1.2014

Työ- ja elinkeinoministeriön teollisuusneuvos Herkko Plit, Säteilyturvakeskuksen toimistopäällikkö Janne Nevalainen ja Fennovoiman johto toimitusjohtaja Juha Nurmen johdolla vierailivat Pyhäjoella valtuuston iltakoulussa 8.1.2014.