Kaavoituskatsaus

Maankäyttö- ja rakennuslaki sekä maankäyttö- ja rakennusasetus säätelevät kaavoitusta ja rakentamista. Kunnat vastaavat yleis- ja asemakaavoituksesta omalla alueellaan. Kuntakaavoitusta ohjaa Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus. Ohjausmuotoja ovat mm. vuosittain järjestettävät kehittämiskeskustelut sekä yksittäisiä kaavoja koskevat viranomaisneuvottelut.

Kaavoituskatsauksen laatimisvelvoite tulee maankäyttö- ja rakennuslaista 7 §:ssä " Kunnan tulee vähintään kerran vuodessa laatia katsaus kunnassa ja maakunnan liitossa vireillä olevista ja lähiaikoina vireille tulevista kaava-asioista, jotka eivät ole merkitykseltään vähäisiä (kaavoituskatsaus). Siinä selostetaan lyhyesti kaava-asiat ja niiden käsittelyvaiheet sekä sellaiset päätökset ja muut toimet, joilla on välitöntä vaikutusta kaavoituksen lähtökohtiin, tavoitteisiin, sisältöön ja toteuttamiseen. Kaavoituskatsauksesta on tiedotettava sen tarkoituksen kannalta sopivalla tavalla"

Oheisessa kaavoituskatsauksessa selostetaan Pyhäjoen kunnan kaavoitustilanne. Pyhäjoen kunnan kaavoitusohjelma vuosille 2010- 2025 on esitelty Pyhäjoen kunnan maankäyttöstrategiassa ja maankäytön toteuttamisohjelmassa, jotka hyväksyttiin kunnan valtuustossa 28.5.2010 § 21.
Kaavoitusohjelman toteutuminen Pyhäjoella lähivuosina 2011-2015 on tiiviisti sidoksissa Fennovoima Oy:n ydinvoimapaikkakunnan valintaan.
Pyhäjoen maankäyttöstrategiassa ja maankäytön toteuttamisohjelmassa on kaksi eri vaihtoehtoista kaavoituksen toteuttamisohjelmaa sekä yleis- että asemakaavoitukselle:

  • KK1 Kasvuvoima, jossa Pyhäjoen Hanhikiven niemelle rakennetaan ydinvoimalaitos
  • KK2 Juuret, jossa ydinvoimalaitosta ei tule Pyhäjoelle

Koska kehitysvaihtoehdot KK1 ja KK2 / kaavoitusohjelmat poikkevat toisistaan oleellisesti, ei vuoden 2010 kaavoituskatsaukseen ole esitetty yksityiskohtaista lähivuosien kaavoitusohjelmaa, vaan ohjelman valinta tehdään sen jälkeen, kun Fennvovoima Oy on tehnyt sijoituspaikkaa koskevan päätöksen.

Fennovoima Oy ilmoitti 5.10.2011 sijoituspaikkakunnakseen Pyhäjoen Hankikivennimen.
Pyhäjoen kunta etenee Fennovoima Oy:n päätöksen jälkeen " KK1 Kasvuvoima "vaihtoehdon mukaisesti.

Kaavoituskatsaus 2017pdf, 3608 kb