Olet tässä

Kommunens operativa verksamhet och beslutfattande

Kommunens operativa verksamhe

Operativt fördelar sig kommunen i tre huvudansvarsområden, vilka fördelar sig i följande resultatområden:

Huvudansvarområde Resusltatonråde
1. Styrelse- , näringslivs- och omsorgtjänst  
Granskningsnämnden Centralvalnämnden och valnämnden
Centralvalnämnden och valnämnden Centralvalnämnden och valnämnden
Kommunstyrelsen Ledning av kommunen
  Förvaltningstjänsten
  Anstälning
  Bygg- planerings- och tomt politik
  Utveckling av livsandar
Personaltjänst Personalpolitik
   
2. Utbildningstjänst  
Utbildningsnämnden Styrelse
  Grundläggande utbildning
  Gymnasiet
  Bibliotek- och kulturnämnden
  Fritidsnämnden
  Fritt bildningsarbete
  Grundläggande konstundervisning
  Småbarnspedagogik
   
3. Tekniska tjänst  
Tekniska nämnden Styrelse
  Mat- och rengörings tjänsten
  Bygg- och miljötjänst
  Parken och övriga områden
  Värmeverket

 

Beslutafattande

ommunens uppgifter definieras i konstitutionen och i kommunalrätten. Enligt konstitutionen har kommunerna autonomi och rättighet att beskatta. Enligt kommunallagen måste varje kommun ha kommunstyrelse, kommundirektör, valnämnd och en professionell revisor, samt ett kommunfullmäktige som valts genom kommunvalet för fyra år och vilket är det högsta beslutande organet. Kommunfullmäktige i Pyhäjoki har totalt 21 ledamöter. Kommunstyrelsen förbereder frågor för kommunfullmäktige att besluta och vidtar åtgärder i kommunala beslut. Utbildningsnämnden och tekniska nämnden beslutar om frågor som rör det egna näringslivet. Mer detaljerad om hanteringen av ärenden, beslutsbefogenheten och mötesförfarandet fastställs i kommunalstyrningskoden.

Kommunal förvaltningsorganisation:

Diagram om beslutfattande