Olet tässä

Ympäristön tilan seuranta

Vesistötarkkailu

Pyhäjoen kunnan alueella tehdään jatkuvasti vesistöjen tilan tarkkailuja. Kunnalla on lainsäädännön tuoma velvollisuus olla selvillä myös vesiluonnon tilasta. Yksi teknisen lautakunnan perustehtävistä on vesilain vesilautakunnan rooli. Lautakunta ottaa tarvittaessa kantaa ojitusasioihin ja muihin pieniin vesiasioihin.

Suurempia vesistöjä ja niiden muuttamista koskevat hankkeet käsitellään aluehallintovirastossa (Pohjois-Suomen aluehallintovirasto). Vesiasiantuntemusta saa myös Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksesta. Vesistöjen tilaa seurataan tapauskohteisten tutkimusten lisäksi myös jatkuvalla vesistöjen tarkkalulla. Pyhäjoen ja kunnan edustan merialueen vesistön tarkkailuohjelmassa on kolme laajaa kokonaisuutta: I käyttö- ja kuormitustarkkailu, II vesistön yhteistarkkailu ja III kalataloustarkkailu.

Kuormitustarkkailu

Vanhat vesioikeuden ja nykyiset aluehallintoviraston luvat samoin kuin vesistöjen kannalta pienemmät ympäristöluvat sisältävät usein myös tarkkailuvelvoitteita. Velvoitetarkkailuilla voidaan jatkuvasti seurata toiminnan vaikutuksia vesistöön, ilmaan ja ympäröivään kasvustoon. Jatkuvaa kuormitustarkkailua tehdään mm. jäteveden puhdistamon jätevesipäästöistä ja Hanhikivi 1:n ydinvoimalahankkeen rakennustöiden eri vaiheiden vaikutuksista. Nämä kuormittajan tiedot sisältyvät osin edellä mainittuihin joki- ja merialueen käyttö- ja kuormitustarkkailuihin.

Vesistön yhteistarkkailu on veden laadun yleistä seurantaa valitulla näytteenottoverkostolla. Yhteistarkkailun tuloksena voidaan selvittää ja reagoida vesistön tilan muutoksiin kuten kalastoa uhkaaviin muutoksiin, sinilevän esiintymiseen ja uimaveden laatumuutoksiin. Kalataloustarkkailun kautta voidaan seurata kalakannan muutoksia. Keskeinen keino tähän tarkkailuun on seurata ja selvittää kalastajien kalansaaliiden kehitystä. Tapauskohteisesti Pyhäjoen kunta on mukana teetättämässä muitakin yksittäisiä tai alueittaisia vesistötarkkailuja.

Kuva merenrannasta.