Olet tässä

Maisematyöt, ojitukset ja ruoppaukset

Maisematyöt

Maankäyttö- ja rakennuslain mukaan maisemaa muuttavaan toimintaan asemakaava-alueella ja oikeusvaikutteisessa osayleiskaava-alueella erikseen mainituilla alueilla on oltava maisematyölupa. Maisemaa muuttavalla toiminnalla tarkoitetaan mm. puiden kaatoa ja maisemaa muuttavaa maa-ainesten käsittelyä silloin, kun nämä eivät liity rakennuslupaan tai vastaavaan.

Puiden kaatamiseen asemakaava-alueella tarvitaan lupa aina, kun tontilta kaadetaan puita maisemaa muuttaen. Pyhäjoen kunnan rakennusjärjestyksessä on katsottu yleisesti, että maisematyölupaa ei tarvita pihapuuston hoidossa, mikäli tontille jää enemmän kuin puolet puista. Maisematöitä suunniteltaessa tulee olla yhteydessä ympäristösihteeriin tai rakennustarkastajaan. Maisematyölupaa haettaessa on tärkeää kuulla naapureita. Naapurit on syytä kuulla myös niissä tapauksissa, kun maisematyöluvan kynnys ei ylity.

Maisematyöluvat haetaan Lupapiste -palvelun kautta. Palveluun kirjaudutaan pankkitunnuksilla. Pyhäjoen kunnan alueella tehtävät maisematyöluvat ratkaisee ympäristösihteeri.

Ojitukset

Vesilaissa on määräykset ojituksista ja ojituksista tehtävistä ilmoituksista. Kaikista vähäistä suuremmista ojituksista on ilmoitettava Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskukselle vähintään 60 vrk ennen ojitukseen ryhtymistä. Vähäisistäkään ojituksista ei saa aiheutua naapurille vahingollista vettymistä tai muuta edun menetystä. Vesilaki antaa tietyin edellytyksin oikeuden sijoittaa oja rajalle tai toisen maallekin. Ojasta hyötyä saavien tulee pitää oja kunnossa. Ojitusasioissa valvontaviranomaisia ovat Pohjois-pohjanmaan ELY-keskus ja kunnan ympäristönsuojeluviranomainen, jotka valvovat vesilain ja sen nojalla annettujen säännösten ja määräysten noudattamista.

Ruoppaus ja vesikasvien poisto

Vesilain mukaan vesistöissä tehtäviin pieniinkin vesitaloushankkeisiin kuten vesialueella tapahtuviin ruoppauksiin tulee tehdä ilmoitus vesilain Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskukselle. Vesilaki määrää, että yli 500 m3 ruoppaushankkeisiin tarvitaan aina vesilain mukainen lupa aluehallintovirastolta. Ruoppaukseen tarvitaan ruoppaus- ja läjitysalueille omistus- tai hallintaoikeus. Myös luparajaa pienemmät ruoppaukset tulee ilmoittaa Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskukselle ja vesialueen omistajalle vähintään 30 vrk ennen ruoppaukseen ryhtymistä.

Yhteystiedot

Ympäristösihteeri
vesa.ojanpera [at] pyhajoki.fi (Vesa Ojanperä)
puhelin 040 359 6073
vesa.ojanpera[at]pyhajoki.fi