Olet tässä

Maa-ainesten ottamisluvat

Maa-ainesten ottamisluvat ja ilmoitukset

Vähäistä kotitarveottoa suurempaan maa-ainesten ottamiseen tarvitaan maa-ainesten ottamislupa. Kotitarveottona pidetään omaan käyttöön tulevaa vähäistä maa-ainesten ottoa. Kunnan maa-aineslupaviranomaiselta on aina syytä tarkistaa luvan tarve.

Maa-aineslaissa on säädökset ainesten ottamiseen, ottamisluvan sisältöön ja ottoalueiden jälkitöihin. Pohjavesialueilla on maa-ainesten ottamiseen tavallista tiukemmat säännöt. Lisäksi ottamisen suunnittelussa on huomioitava, mitä alueen kaavoissa ja muissa maankäytön suunnitelmissa on esitetty. Pyhäjoen kunnassa lupaviranomainen maa-ainesasioissa on Pyhäjoen tekninen lautakunta. Päätösvaltaa on delegoitu ympäristösihteerille.

Maa-ainesten ottamislupaa haetaan sitä varten laaditulla lomakkeella. Hakemukseen liitetään riittävillä selvityksillä ja asiantuntemuksella laadittu ottamissuunnitelmaselostus karttoineen. Ottamissuunnitelmassa tulee kuulla naapurit, joihin ottamisella tai sen järjestelyillä saattaa olla vaikutusta. Maa-ainesten ottamista suunnitellessa kannattaa olla mahdollisimman varhaisessa vaiheessa yhteydessä ympäristösihteeriin. Mahdollisesti pohjaveteen vaikuttavissa maa-ainesten ottamisissa tarvitaan ennen kunnan maa-ainespäätöstä Pohjois-Suomen aluehallintoviraston lupa. Kaikissa maa-ainesten ottamissuunnitelmissa on syytä käyttää asiantuntevia suunnittelijoita. Suunnitelmien tulee perustua riittäviin selvityksiin ja ottamisen ympäristövaikutusten arviointiin.

Maa-ainesten ottoluvista peritään kulloisenkin taksan mukainen tarkastusmaksu ja vuosittaiseen ottamisen määrään pohjautuva valvontamaksu. Maa-ainesten ottajien tulee ilmoittaa heti seuraavan vuoden alussa edellisen vuoden otettujen ainesten määrä ja laatu.

Yhteystiedot

Ympäristösihteeri
vesa.ojanpera [at] pyhajoki.fi (Vesa Ojanperä)
puhelin 040 359 6073
vesa.ojanpera[at]pyhajoki.fi