Olet tässä

Asiakasmaksut

Varhaiskasvatuksen asiakasmaksut 1.8.2022 alkaen

Varhaiskasvatuksen asiakasmaksut määräytyvät varhaiskasvatuksen asiakasmaksulain mukaan. Varhaiskasvatuksesta perittävä maksu perustuu perheen kokoon, tuloihin sekä varattuihin tunteihin / kuukausi.

Hoidontarve eli varattu hoitoaika kuukaudessa              Maksuprosentti kokoaikaisen varhaiskasvatuksen maksuista
1 - 30 h/kk 20 %
31 - 60 h/kk 40 %
61 - 105 h/kk 60 %
106 - 125 h/kk 75 %
126 - 149 h/kk 90 %
150 h/kk - 100%
 
Perheen henkilömäärä Tuloraja euroa / kk Korkein maksuprosentti
2 2 911 10,7 %
3 3 758 10,7 %
4 4 267 10,7 %
5 4 777 10,7 %
6 5 284 10,7 %

Varhaiskasvatuksesta perittävä enimmäismaksu on ensimmäisen lapsen osalta edelleen 295 euroa kuukaudessa ja alin perittävä maksu on 28 euroa. Toisesta lapsesta perittävä maksu on 1.8.2021 alkaen enintään 40 prosenttia nuorimman lapsen maksusta eli enintään 118 euroa kuukaudessa. Seuraavien lasten maksu on 20 prosenttia nuorimman lapsen maksusta.

 

Hoitosopimus

Huoltajat tekevät etukäteen hoitosopimuksen lapsen varhaiskasvatuksen kuukausittaisista hoitoajoista, joihin laskutus perustuu. Huoltajat valitsevat mikä tuntimäärä kuukaudessa vastaa heidän perheensä tarpeita. Mikäli hoitotuntien määrä ei ole tiedossa, tunnit arvioidaan. Jos kuukausittaisissa hoitomäärissä on vaihtelua, hoitotuntien määrä valitaan suurimman tuntimäärän perusteella. Mikäli käytetyt tunnit jonain kalenterikuukautena ylittävät varatut tunnit, korotetaan maksu vastaamaan ko. kalenterikuukaudessa toteutuneiden varhaiskasvatustuntien hintaa.

Sopimus tehdään toistaiseksi. Suosituksena on, että sopimus tehdään vähintään kolmeksi kuukaudeksi kerralla. Jos huoltajalla on tarvetta muuttaa maksuluokkaa, tulee tehdä uusi sopimus. Ilmoitus muutoksesta tehdään eDaisy asiointipalvelussa (Muutoshakemus; tuntimuutosilmoitus) muutosta edeltävän kuukauden loppuun mennessä.

Jos lapsen hoitoajoista ei laadita hoitosopimusta lapsen hoidon alkamiskuukauden aikana, hoito laskutetaan korkeimman maksuprosentin mukaan.

 

Kuukausimaksun periminen

Varhaiskasvatuksen asiakasmaksu voidaan periä kuukausimaksuna enintään yhdeltätoista kalenterikuukaudelta toimintavuoden aikana. Toimintavuosi alkaa elokuussa ja päättyy heinäkuun loppuun. Maksuton kuukausi on heinäkuu edellytyksellä, että lapsen hoito on alkanut ennen edellisen vuoden syyskuun ensimmäistä päivää.

Jos lapsi on varhaiskasvatuksessa toimintavuoden kaikkina kuukausina ja hän on poissa varhaiskasvatuksesta toimintavuoden aikana muusta syystä kuin sairauden vuoksi enintään kolme neljäsosaa kuukausimaksun perusteena olevien kuukausittaisten varhaiskasvatuspäivien määrästä, peritään maksu kuitenkin 12 kuukaudelta. Poissaolopäiviä laskettaessa otetaan huomioon etukäteen ilmoitetut poissaolot.

Jos lapsen varhaiskasvatus alkaa tai loppuu kesken kalenterikuukauden, maksu määrätään toteutuneen varhaiskasvatusajan mukaan kuukausimaksua pienempänä.

 

Maksun periminen poissaolon ajalta

Kuukausittainen maksu peritään myös lapsen tilapäisen poissaolon ajalta. Jos lapsi on sairautensa vuoksi poissa varhaiskasvatuksesta 10 päivää tai enemmän kalenterikuukauden aikana, kyseiseltä kuukaudelta peritään puolet tässä laissa säädetystä kuukausimaksusta. Poissaolopäivät on merkittävä huoltajien toimesta Daisyyn. Sairaudesta johtuvan poissaolon kestäessä koko kalenterikuukauden maksua ei peritä lainkaan. Maksua ei myöskään saa periä niiltä päiviltä, joina lapsi on poissa varhaiskasvatuksesta isyysrahajaksojen ajan. Jos lapsi on muusta syystä poissa varhaiskasvatuksesta koko kalenterikuukauden, maksuna peritään puolet kuukausimaksusta.

Käyttämättä jääneitä tunteja (esim. lapsen sairauden vuoksi) ei voi siirtää toiseen ajankohtaan. 

 

Peruuttamatta jätetystä varhaiskasvatuksesta perittävä maksu

Jos lapsen vanhemmat tai muut huoltajat eivät ota vastaan lapselle haettua ja myönnettyä paikkaa varhaiskasvatuksessa eikä paikkaa ole peruutettu ennen kunnan päätöksen mukaisen varhaiskasvatuksen alkamista, lapsen vanhemmilta tai muilta huoltajilta voidaan periä puolet tämän lain mukaan määräytyvästä kuukausimaksusta.

Jos lapsen huoltajat varaavat lapselle varhaiskasvatuspaikan lomansa ajaksi eivätkä peruuta sitä, voidaan peruuttamatta jätetystä varhaiskasvatuspaikasta periä puolet tämän lain mukaan määräytyvästä kuukausimaksusta. Vaikka perheen tulot olisivat niin pienet, ettei lapselle ole määrätty kuukausimaksua, voidaan käyttämättä jätetystä varhaiskasvatuksesta kuitenkin periä puolet pienimmästä perittävästä maksusta.