Beslutfattande

Kommunens uppgifter definieras i konstitutionen och i kommunalrätten. Enligt konstitutionen har kommunerna autonomi och rättighet att beskatta. Enligt kommunallagen måste varje kommun ha kommunstyrelse, kommundirektör, valnämnd och en professionell revisor, samt ett kommunfullmäktige som valts genom kommunvalet för fyra år och vilket är det högsta beslutande organet. Kommunfullmäktige i Pyhäjoki har totalt 21 ledamöter. Kommunstyrelsen förbereder frågor för kommunfullmäktige att besluta och vidtar åtgärder i kommunala beslut. Utbildningsnämnden och tekniska nämnden beslutar om frågor som rör det egna näringslivet. Mer detaljerad om hanteringen av ärenden, beslutsbefogenheten och mötesförfarandet fastställs i kommunalstyrningskoden.

Kommunal förvaltningsorganisation: