Ympäristö- ja meluluvat

Ympäristönsuojelulain (YSL 527/2014) mukaiset luvat ja ilmoitukset:

- ympäristölupa toimintaan (YSL 27 § ja YSL 28 §)

- ympäristöluvanvaraisen toiminnan jatkaminen tai muutos

- ilmoitus melua ja tärinää aiheuttavasta tilapäisestä toiminnasta (YSL 118 §)

- ilmoitus koeluontoisesta toiminnasta (YSL 119 §)

- ilmoitus poikkeuksellisesta tilanteesta (120 §)

Maa-ainesten lain (MAL 555/1981) ottamisen luvat ja ilmoitukset

- maa-ainesten ottolupa (MAL 4 § ja 5 §)

- ilmoitus maa-ainesten kotitarveotosta (MAL 23 a § 3 mom)

Maatalouden luvat ja ilmoitukset (YSL 527/2014 ja VNa 1250/2014)

- ympäristölupa eläinten pitoon ja eläinsuojille ((YSL 27 § ja 28 §)

- ilmoitus lannan varastotilavuudesta poikkeamisesta (ns. aumaus- eli patterointi-ilmoitus)

Vapautus vesijohtoon, jätevesiviemäriin ja hulevesiverkostoon liittymisestä (Vesihuoltolaki )

- vapautus vesijohtoon ja / tai viemäriin liittymisestä (VHL 11 §)

- vapautus hulevesiviemäriin liittymisestä (VHL 17c §)

Jätelain (JäteL 646/2011) mukaiset ilmoitukset

- ilmoitus jätteen ammattimaisesta keräystoiminnasta (JäteL 100 §)

Luonnonsuojelulain (LSL 1096/1996) mukaiset ilmoitukset

- luonnonmuistomerkin rauhoittaminen (LSL 26 §)

Maastoliikennelain (MaastoLL 1710/1995) luvat

- lupa kilpailuihin ja harjoituksiin (MaastoLL 30 §)

Maankäyttö- ja rakennuslain (MRL 132/1999) maisematyöt

- maisematyölupa (MRL 128)